Grade 9 PowerpointsIf you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.(09001)

Area of a trapezium / Oppervlakte van ‘n trapesium

Excellent animations showing the derivation of the formula for the area of a trapezium.
Uitstekende animasies wat die afleiding van die formule vir die oppervlakte van ‘n trapesium demonstreer.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
FREE

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09001

(09002)

Area of a parallelogram / Oppervlakte van ‘n parallelogram

Illustrates the area of a parallelogram compared to the area of a rectangle on the same base.
Vergelyk die oppervlakte van ‘n parallelogram in vergelyking met die oppervlakte van die reghoek op dieselfde basis.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09002

(09003)

Area of a kite / Oppervlakte van ‘n vlieër

Illustrates how the area of a kite can be derived by drawing it within a rectangle.
Wys hoe die oppervlakte van ‘n vlieër afgelei kan word deur dit binne-in ‘n reghoek te teken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09003

(09004)

Congruent triangles / Kongruente driehoeke

The four cases for congruency of triangles with worked examples showing how to prove that two triangles are congruent.
Die vier gevalle van kongruensie van driehoeke met uitgewerkte voorbeelde wat wys hoe om te bewys dat twee driehoeke kongruent is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09004

(09005)

Constructions / Konstruksies

Same as grade 8 constructions but including the ambiguous case where a triangle is constructed with the non-included angle given.
Dieselfde as graad 8-konstruksies, maar sluit in die dubbelsinnige geval waar ‘n driehoek met die nie-ingeslote hoek gekonstrueer word.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 23
Cost
R99

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09005

(09006)

Drawing straight line graphs / Teken reguit lyngrafieke

Point-by-point plotting of straight line graphs.
Skets van reguit lyngrafieke d.m.v. die teken van punte.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09006

(09007)

Equation of a straight line graph / Vergelyking van ‘n reguit lyngrafiek

Finding the equation of a straight line by determining the gradient and the y intercept.
Vind die vergelyking van ‘n reguit lyn deur die gradiënt en die y-afsnit te bepaal.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09007

(09008)

Expanding double brackets / Uitbreiding van dubbelhakies

How to multiply a binomial by a binomial.
Hoe om ‘n tweeterm met ‘n tweeterm te vermenigvuldig.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09008

(09009)

Exponents / Eksponente

Same as gr8 exponents but with negative exponents included.
Dieselfde as gr. 8, maar dit sluit negatiewe eksponente in.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09009

(09010)

Factorising (common factors) / Faktorisering (gemene faktore)

Factorising by taking out the HCF.
Faktorisering deur die GGF uit te haal.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09010

(09011)

Factorising (diff of squares) / Faktorisering (verskil tussen kwadrate)

Factorising using the formula for the difference of two squares with a geometric demonstration.
Faktorisering deur die formule vir die verskil tussen twee kwadrate te gebruik, sowel as ‘n meetkundige verduideliking.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09011

(09012)

Factorising (trinomials) / Faktorisering (drieterme)

Factorising trinomials when the coefficient of x2 is 1.
Faktorisering van drieterme waar die koëffisiënt van x2 1 is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09012

(09013)

Probability race game / Waarskynlikheid Wedrenspeletjie

A fun game to play in class to illustrate experimental probability.
‘n Prettige speletjie wat in die klas gespeel kan word om eksperimentele waarskynlikheid te illustreer.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09013

(09014)

Probability two-way tables / Waarskynlikheid tweerigtingtabelle

Solving probability problems by using two-way tables.
Oplos van waarskynlikheidprobleme deur tweerigtingtabelle te gebruik.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09014

(09015)

Scatter graphs / Spreidingsgrafieke

Interpreting and drawing scatter graphs and lines of best fit.
Verklaring en teken van spreidingsgrafieke en lyne van beste pas.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09015

(09016)

Scientific notation / Wetenskaplike notasie

Same as grade 8 presentation but also has examples working with negative exponents.
Dieselfde as graad 8-aanbieding, maar het ook voorbeelde van negatiewe eksponente.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09016

(09017)

Similarity and similar triangles / Gelykvormigheid en gelykvormige driehoeke

Conditions for similarity of triangles, proving similarity, and calculating unknown sides.
Voorwaardes vir gelykvormigheid van driehoeke, bewys van gelykvormigheid en die berekening van onbekende sye.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 14
Cost
R66

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09017

(09018)

Simple and compound interest / Enkelvoudige en saamgestelde rente

Worked examples using the formulae for simple and compound interest and an example showing how the compound formula is derived .
Uitgewerkte voorbeelde waar die formules vir enkelvoudige en saamgestelde rente gebruik word en ‘n voorbeeld hoe die formule van die saamgestelde rente afgelei is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R77

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09018

(09019)

Solving equations with fractions / Oplos van vergelyking met breuke

Similar to grade 8 equations with brackets, but also has equations with fractions.
Dieselfde as graad 8-vergelykings met hakies, maar het ook vergelykings met breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R66

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09019

(09020)

Substitution into formulae / Substitusie in formules

Four worked examples showing substitution into formulae.
Vier uitgewerkte voorbeelde wat substitusie in formules wys.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09020

(09021)

Translations / Translasies

Translations of polygons on a grid and the Cartesian plane.
Translasies van veelhoeke op ‘n rooster en die Cartesiese vlak.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R60.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09021

(09022)

TSA of a prism and cylinder / TBO van ‘n prisma en silinder

Similar to the grade 8 presentation, with the formula for and examples of the TSA of a cylinder.
Dieselfde as die graad 8-aanbieding, met die formule vir en voorbeelde van die TBO van ‘n silinder.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R77

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09022

(09023)

Volume of a prism and cylinder / Volume van ‘n prisma en silinder

Similar to the grade 8 presentation, with the formula for and examples of the volume of a cylinder.
Dieselfde as die graad 8-aanbieding, met die formule vir en voorbeelde van die volume van ‘n silinder.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R77

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 09023


If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.