Grade 12 PowerpointsIf you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.(12001)

Logarithms / Logaritmes

Converting between log and index form and solving log equations with an example of how to solve for n in financial maths.
Verander tussen log en eksponensiële vorm en oplos van log-vergelykings met ‘n voorbeeld hoe om n in finansiële wiskunde op te los.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
FREE

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12001

(12002)

Analytical geom equation of a circle / Analitiese meetk vergelyking van ‘n sirkel

Equation of a circle with centre (a ; b) including finding the centre by completing the square.
Vergelyking van ‘n sirkel met middelpunt (a ; b), sluit in die bepaling van die middelpunt d.m.v. kwadraatsvoltooiing.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R60.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12002

(12003)

Calculus Practical applications / Calculus Praktiese toepassings

Two detailed worked examples involving maximum area and minimum surface area.
Twee volledige uitgewerkte voorbeelde met maksimum oppervlakte en minimum buite-oppervlakte.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12003

(12004)

Calculus turning points / Calculus draaipunte

Finding the coordinates of the turning points of a function by letting the derivative be equal to zero.
Vind die koördinate van die draaipunte van die funksie deur die afgeleide gelyk aan nul te stel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12004

(12005)

Differentiation rule / Differensiasie-reël

Many worked examples using the rule for finding the derivative.
Baie uitgewerkte voorbeelde wat die reël om die afgeleide te vind, gebruik.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12005

(12006)

Factor and remainder theorem / Faktor- en resstelling

Using the factor and remainder theorems and factorising third degree expressions by inspection.
Gebruik die faktor- en resstellings en faktoriseer derdegraadse uitdrukkings deur inspeksie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12006

(12007)

Fundamental counting principle / Fundamentele telbeginsel

The fundamental counting principle with factorial notation and numerous examples on arranging objects in a row.
Die fundamentele telbeginsel met faktoriaalnotasie en baie voorbeelde oor die rangskikking van voorwerpe in ‘n ry.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R66

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12007

(12008)

Geometric sequences introduction / Meetkundige rye inleiding

Formula for the general term of a geometric sequence.
Formule vir die algemene term van ‘n meetkundige ry.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12008

(12009)

Gradient at a point introduction / Gradiënt by ‘n punt inleiding

Introduction to the formula for the gradient at a point on a curve.
Inleiding tot die formule vir die gradiënt by ‘n punt op ‘n kurwe.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R33

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12009

(12010)

Graph of the derivative / Grafiek van die afgeleide

How to draw and interpret the graph of the derivative of a function.
Hoe om die grafiek van die afgeleidefunksie te teken en te interpreter.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R60.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12010

(12011)

Analytical geom circle tangents / Analitiese meetk sirkel raaklyne

Finding the equations and lengths of chords and tangents using circle geometry theorems.
Vind die vergelykings en lengtes van koorde en raaklyne deur sirkelmeetkundestellings te gebruik.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R71.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12011

(12012)

Recursive sequences (enrichment) / Rekursiewe rye (verryking)

Working with recursive formulae for sequences.
Werk met rekursiewe formules vir rye.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R22

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12012

(12013)

Sigma notation / Sigmanotasie

Using and writing a series in sigma notation.
Gebruik en skryf van ‘n reeks in sigmanotasie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R44

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12013

(12014)

Similarity and proportion theorem proofs / Eweredigheid en gelykvormigheid stellingbewyse

All four required proportion and similarity proofs.

Al vier stellingbewyse wat in KABV vereis word.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R77

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12014

(12015)

Sum formulae for an AS and GS / Somformules vir ‘n RR en MR


Deriving the formulae for the sum of an arithmetic and geometric series with worked examples.
Afleiding van die formules vir die som van ‘n rekenkundige en meetkundige reeks met uitgewerkte voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R60.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12015

(12016)

Sum to infinity / Som tot oneindigheid

Deriving the formula for the sum to infinity and comparing convergent and divergent series.
Afleiding van die formule van die som tot oneindigheid en die vergelyk van konvergente en divergente reeks.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12016

(12017)

Trig 3D right-angled triangles / Trig 3D reghoekige driehoeke

Using trig ratios and Pythagoras to solve 3D triangle problems.
Gebruik trig verhoudings en Pythagoras om 3D-driehoekprobleme op te los.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12017

(12018)

Trig compound angles / Trig saamgestelde hoeke

Derivation of the cosine compound angle formula with examples.
Afleiding van die kosinus saamgestelde hoek formule met voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R55

Available in Afr, Eng & Dual

Code: 12018


If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.