Intermediate Phase PowerpointsIf you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.(IP001)

Measures (Estimating) / Meting (Skatting)

Choosing the appropriate measurement of length, mass, volume and time for a variety of items.
Kies die geskikte mate van lengte, massa, volume en tyd vir ‘n verskeidenheid items.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
FREE

Available in Afr & Eng

Code: IP001

(IP002)

Bar Charts / Kolomgrafieke

Interpreting and drawing bar graphs. Two worksheets.
Interpreteer en teken kolomgrafieke. Twee werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP002

(IP003)

Capacity/Volume (Measuring Jugs) / Kapasiteit/Volume (Maatbekers)

One litre measuring jugs with 50ml divisions and 500ml measuring jugs with 20ml divisions. One worksheet.
Een liter maatbekers met 50ml afmetings en 500ml maatbekers met 20ml afmetings. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 20
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: IP003

(IP004)

Fractions (Equivalent Diagrams) / Breuke (Ekwivalente Diagramme)

Equivalent fractions shown in diagram form. Two worksheets.
Ekwivalente breuke gewys in diagram vorm. Twee werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R44

Available in Afr & Eng

Code: IP004

(IP005)

FRACTIONS (Mixed and Improper) / BREUKE (Gemengde en Onegte)

Converting between mixed and improper fractions.
Omskakeling tussen gemengde en onegte breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP005

(IP006)

Fractions of Quantities / Breuke van Hoeveelhede

Calculating fractions of quantities such as three quarters of 12. Three worksheets.
Bereken breuke van hoeveelhede soos driekwart van 12. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: IP006

(IP007)

Lines of Symmetry / Simmetrie-lyne

Objects with up to 8 lines of symmetry. Ten worksheets.
Voorwerpe met tot 8 simmetrie-lyne. Tien werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 13
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: IP007

(IP008)

Angles / Hoeke

Angles on a straight line and angles at a point.
Hoeke op ‘n reguit lyn en hoeke om ‘n punt.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP008

(IP009)

Metric Units (Volume) / Metrieke Eenheid (Volume)

Converting between litres and millilitres. One worksheet.
Omskakeling tussen liter en milliliter. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 16
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: IP009

(IP010)

Metric Units (Distance) / Metrieke Eenheid (Afstand)

Converting between kilometres, metres, centimetres and millimetres. Three worksheets.
Omskakeling tussen kilometer, meter, sentimeter en millimeter. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 38
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: IP010

(IP011)

Metric Units (Mass) / Metrieke Eenheid (Massa)

Converting between tonnes, kilograms, grams and milligrams. Three worksheets.
Omskakeling tussen ton, kilogram, gram en milligram. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 34
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: IP011

(IP012)

Order of Operations / Orde van Bewerkings

Introducing BODMAS. One worksheet.
Bekendstelling HVDMPM. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: IP012

(IP013)

Percentages (Recognising) / Persentasies (Herkenning)

Introducing percentages by counting parts of a 100 square. Percentage parts of a metre. One 3-page worksheet.
Bekendstelling van persentasie deur dele van ‘n 100-vierkant te tel. Persentasie dele van ‘n meter. Een 3-bladsy werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 36
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: IP013

(IP014)

Pictograms / Piktogramme

Pictograms with a key showing what each picture is worth. Two worksheets.
Piktogramme met ‘n sleutel wat wys wat elke prent se waarde is. Twee werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R66

Available in Afr & Eng

Code: IP014

(IP015)

Pie Charts (Interpreting) / Sirkeldiagramme (Interpretering)

Calculating the number of items when given the sector size. Two worksheets.
Bereken die aantal items as die sektor grootte gegee word. Twee werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP015

(IP016)

Plans and Elevations / Planne en Elevasie

Identifying the front, top and side views of three-dimensional figures.
Identifiseer die voor-, bo- en kantaansigte van drie-dimensionele figure.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R66

Available in Afr & Eng

Code: IP016

(IP017)

Tally Charts / Tellingdiagramme

Completing and interpreting tally charts. Two worksheets.
Voltooi en interpreteer tellingdiagramme. Twee werkblaaie

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 21
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: IP017

(IP018)

Time (Digital 24hr) / Tyd (Digitaal 24 uur)

Converting between a.m. and p.m. time and 24-hour clock. Three worksheets.
Omskakeling tussen v.m. en n.m. tyd en 24-uurhorlosie. Drie werkblaaie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 89
Cost
R99

Available in Afr & Eng

Code: IP018

(IP019)

Types of Angles / Soorte Hoeke

Recognising the different types of angles. One worksheet.
Herkenning van verskillende soorte hoeke. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: IP019

(IP020)

Unit Fractions of Quantities / Eenheid Breuke van Hoeveelhede

Calculating unit fractions of quantities. One worksheet.
Bereken eenheid breuke van hoeveelhede. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP020

(IP021)

Volume of a Prism / Volume van ‘n Prisma

Calculating the volume of a rectangular prism.
Bereken die volume van ‘n reghoekige prisma.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R49.5

Available in Afr & Eng

Code: IP021

(IP022)

Weight or Mass (Scales) / Gewig of Massa (Skale)

Similar to the Foundation Phase presentation but with an additional 32 slides using different scales with different subdivisions. One worksheet.
Dieselfde as die Grondslag Fase aanbieding, maar met ‘n addisionele 32 skyfies, deur gebruik te maak van verskillende skale met verskillende onderafdelings. Een werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 55
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: IP022


If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.