Mental Maths Powerpoints


These presentations are a MUST for all primary schools! They are perfect for consolidating a topic. They are also ideal for starting off each maths lesson every day in a fun way. Even only 5 minutes a day will improve your learners’ mental maths ability without it seeming like work at all! Many can also be used on those days when you want to keep the learners busy doing something constructive, like on the last day of school just before the holidays. You could even run competitions throughout the term and/or year, with individual and/or group winners. The presentations are aimed at the primary school level (foundation phase through to senior phase), but many can also be used in grades 8 and 9 in a secondary school. All are easily editable and can therefore be adjusted as you like to suit the level of a particular class or grade. Hierdie aanbiedings is ‘n MOET vir alle primêre skole! Dit is ideaal om beginsels vas te lê. Dit is ook ideaal om elke dag die Wiskunde-periode op ‘n prettige manier te begin. Selfs 5 minute per dag sal die leerders se vermoë om “kop’-wiskunde te doen, verbeter, sonder dat dit enigsins na werk voel! Baie van die aanbiedings kan ook gebruik word op dae wanneer die leerders konstruktief besig gehou moet word, soos op die laaste skooldag net voor die vakansie. Jy kan selfs kompetisies gedurende die kwartaal en/of jaar, met individuele en/of groepwenners hou. Hierdie aanbiedings is gemik op primêre skool vlak (grondslagfase tot by seniorfase), maar baie kan ook in graad 8 en 9 in ‘n sekondêre skool gebruik word. Almal is maklik veranderbaar en daarom kan jy dit verander om by die vlak van ‘n sekere klas of graad te pas.If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.(MM001)

Four Operations Hex Grid 1 / Vier Bewerkings Seshoekrooster 1

Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numbers ranging from 2 to 25. Difficulty Level 1.
Optelling, Aftrekking, Vermenigvuldiging en Deling van getalle vanaf 2 tot 25. Moeilikheidsvlak 1.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
FREE

Available in Afr & Eng

Code: MM001

(MM002)

Addition & Subtraction Rings 2 / Optelling & Aftrekking Ringe 2

Adding three numbers from 1 to 20 and calculating the difference between the sums.
Tel drie getalle van 1 tot 20 op en bereken die verskil tussen die somme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM002

(MM003)

Addition 1-10 Glass Panel / Optelling 1-10 Glaspanele

Adding six numbers from 1 to 10.
Tel ses getalle van 1 tot 10 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM003

(MM004)

Addition 1-20 Glass Panel / Optelling 1-20 Glaspanele

Adding three numbers from 1 to 20.
Tel drie getalle van 1 tot 20 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM004

(MM005)

Addition 1-99 Glass Panel / Optelling 1-99 Glaspanele

Adding three numbers from 1 to 99.
Tel drie getalle van 1 tot 99 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM005

(MM006)

Addition Archery Even Numbers / Optelling Boogskiet Ewe Getalle

Adding five even numbers from 2 to 20.
Tel vyf ewe getalle van 2 tot 20 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 40
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM006

(MM007)

Addition Archery Odd Numbers / Optelling Boogskiet Onewe Getalle

Adding five odd numbers from 1 to 19.
Tel vyf onewe getalle van 1 tot 19 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 40
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM007

(MM008)

Addition Archery Square Numbers / Optelling Boogskiet Vierkantgetalle

Adding five perfect squares from 1 to 100.
Tel vyf volkome vierkante van 1 tot 100 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 30
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: MM008

(MM009)

Addition Archery Triangular Numbers / Optelling Boogskiet Driehoekgetalle

Adding five triangular numbers from 1 to 55.
Tel vyf driehoekgetalle van 1 tot 55 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 30
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: MM009

(MM010)

Addition Dartboard Single / Optelling Veerpyltjiebord Enkel

Adding three numbers from 1 to 50.
Tel drie getalle van 1 tot 50 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM010

(MM011)

Addition Dartboard Double / Optelling Veerpyltjiebord Dubbel

Adding three numbers from 1 to 50 and doubling numbers from 1 to 20.
Tel drie getalle van 1 tot 50 op, asook dubbelgetalle van 1 tot 20.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM011

(MM012)

Addition Dartboard Triple / Optelling Veerpyltjiebord Trippel

Adding three numbers from 1 to 50, and doubling and tripling numbers from 1 to 20.
Tel drie getalle van 1 tot 50 op, asook dubbel- en trippelgetalle van 1 tot 20.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM012

(MM013)

Addition Rings 1 / Optelling Ringe 1

Adding three numbers from 1 to 10.
Tel drie getalle van 1 tot 10 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM013

(MM014)

Addition Rings 2 / Optelling Ringe 2

Adding three numbers from 1 to 20.
Tel drie getalle van 1 tot 20 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM014

(MM015)

Addition Tyre Trail 1 / Optelling Bandroete 1

Adding between 4 and 8 numbers from 1 to 12.
Tel tussen 4 en 8 getalle van 1 tot 12 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM015

(MM016)

Addition Tyre Trail 2 / Optelling Bandroete 2

Adding between 4 and 7 numbers from 6 to 18.
Tel tussen 4 en 7 getalle van 6 tot 18 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM016

(MM017)

Addition Tyre Trail 3 / Optelling Bandroete 3

Adding between 4 and 10 numbers from 10 to 25.
Tel tussen 4 en 10 getalle van 10 tot 25 op.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM017

(MM018)

Calculating input values with integers / Bereken insetwaardes met heelgetalle

Substituting into a linear formula to calculate input values for given output values. Includes negative integers.
Stel gegewe uitsetwaardes in ‘n lineêre formule om insetwaardes te bereken. Sluit negatiewe heelgetalle in.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM018

(MM019)

Calculating output values / Bereken uitsetwaardes

Substituting into a linear formula to calculate output values for given input values. Only positive integers.
Stel gegewe uitsetwaardes in ‘n lineêre formule om insetwaardes te bereken. Slegs positiewe heelgetalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM019

(MM020)

Calculating output values with integers / Bereken uitsetwaardes met heelgetalle

Substituting into a linear or quadratic formula to calculate output values for given input values. Includes negative integers.
Stel gegewe insetwaardes in ‘n lineêre of kwadratiese formule om uitsetwaardes te bereken. Sluit negatiewe heelgetalle in.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R44

Available in Afr & Eng

Code: MM020

(MM021)

Division Board 1 / Delingbord 1

Division of numbers up to 24 by numbers from 2 to 10.
Deling van getalle tot 24 deur getalle van 2 tot 10.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM021

(MM022)

Division Board 2 / Delingbord 2

Division of numbers up to 60 by numbers from 2 to 10.
Deling van getalle tot 60 deur getalle van 2 tot 10.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM022

(MM023)

Division Board 3 / Delingbord 3

Division of numbers up to 90 by numbers from 2 to 10.
Deling van getalle tot 90 deur getalle van 2 tot 10.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM023

(MM024)

Addition & Subtraction Rings 1 / Optelling & Aftrekking Ringe 1

Adding three numbers from 1 to 10 and calculating the difference between the sums.
Tel drie getalle van 1 tot 10 op en bereken die verskil tussen die somme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM024

(MM025)

Four Operations Hex Grid 2 / Vier Bewerkings Seshoekrooster 2

Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numbers ranging from 2 to 25. Difficulty Level 2.
Optelling, Aftrekking, Vermenigvuldiging en Deling van getalle vanaf 2 tot 25. Moeilikheidsvlak 2.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM025

(MM026)

Four Operations Hex Grid 3 / Vier Bewerkings Seshoekrooster 3

Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numbers ranging from 2 to 72. Difficulty Level 3.
Optelling, Aftrekking, Vermenigvuldiging en Deling van getalle vanaf 2 tot 72. Moeilikheidsvlak 3.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM026

(MM027)

Four Operations Hex Grid 4 / Vier Bewerkings Seshoekrooster 4

Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numbers ranging from 2 to 72. Difficulty Level 4.
Optelling, Aftrekking, Vermenigvuldiging en Deling van getalle vanaf 2 tot 72. Moeilikheidsvlak 4.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM027

(MM028)

Fractional Increase and Decrease / Breukvermeerdering en –vermindering

Increasing and decreasing various amounts by a fraction of each amount.
Vermeerder en verminder verskillende bedrag met ‘n breuk van elke bedrag.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM028

(MM029)

Fractions of Quantities 1 / Breuke van Hoeveelhede 1

Calculating fractions of quantities without a calculator, for eg. one third of 60.
Bereken breuke van hoeveelhede sonder ‘n sakrekenaar, bv. een derde van 60.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM029

(MM030)

Fractions of Quantities 2 / Breuke van Hoeveelhede 2

Calculating fractions of quantities without a calculator, for eg. five ninths of 36.
Bereken breuke van hoeveelhede sonder ‘n sakrekenaar, bv. vyf negendes van 36.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM030

(MM031)

Function Board 1 / Funksiebord 1

Finding the output value when given the input value using a rule involving the addition of, subtraction of, multiplication of or division by a number from 2 to 10.
Vind die uitsetwaarde as ‘n insetwaarde gegee word vir ‘n reël wat optelling, aftrekking, vermenigvuldiging of deling deur ‘n getal van 2 tot 10, insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM031

(MM032)

Function Board 1 Inverse / Funksiebord 1 Inverse

Finding the input value when given the output value using a rule involving the addition of, subtraction of, multiplication of or division by a number from 2 to 10.
Vind die insetwaarde as ‘n uitsetwaarde gegee word vir ‘n reël wat optelling, aftrekking, vermenigvuldiging of deling deur ‘n getal van 2 tot 10, insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM032

(MM033)

Function Board 2 / Funksiebord 2

Finding the output value when given the input value using a rule involving the multiplication and addition or subtraction of, a number from 1 to 10.
Vind die uitsetwaarde as ‘n insetwaarde gegee word vir ‘n reël wat vermenigvuldiging en optelling of aftrekking van ‘n getal van 1 tot 10, insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM033

(MM034)

Function Board 2 Inverse / Funksiebord 2 Inverse

Finding the input value when given the output value using a rule involving the multiplication and addition or subtraction of, a number from 1 to 10.
Vind die insetwaarde as ‘n uitsetwaarde gegee word vir ‘n reël wat vermenigvuldiging en optelling of aftrekking van ‘n getal van 1 tot 10, insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM034

(MM035)

Mixed questions Christmas Advent Calendar / Gemengde vrae Kersfees Advent Almanak

A fun presentation covering a range of mathematical concepts aimed at the intermediate and/or senior phase. Easily editable to suit any grade.
‘n Prettige aanbieding gemik op die intermediêre en/of senior fase wat ‘n verskeidenheid van wiskundige konsepte insluit. Aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 24
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM035

(MM036)

Mixed questions Christmas Crackers / Gemengde vrae Kersfeesklappers

One slide and a printable worksheet containing 32 mixed questions aimed at the intermediate and/or senior phase.
Een skyfie en ‘n drukbare werkblad wat 32 gemengde vrae bevat, gemik op die intermediêre en/of senior fase.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 1
Cost
R33

Available in Afr & Eng

Code: MM036

(MM037)

Mixed questions Easter / Gemengde vrae Paasfees

Three sets of 12 questions covering a range of topics. Easily editable to suit any grade.
Drie stelle van 12 vrae wat verskeie onderwerpe insluit. Aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 36
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM037

(MM038)

Mixed questions Mother’s Day / Gemengde vrae Moedersdag

Three sets of 12 questions aimed at the foundation phase, but easily editable to suit any grade.
Drie stelle van 12 vrae wat gemik is op grondslag fase, maar maklik aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 36
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM038

(MM039)

Mixed questions New Year / Gemengde vrae Nuwejaar

Four sets of 12 questions covering a range of topics. Easily editable to suit any grade.
Vier stelle van 12 vrae wat verskeie onderwerpe insluit. Aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 48
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM039

(MM040)

Mixed questions Summer Holidays / Gemengde vrae Somervakansie

Three sets of 12 questions covering a range of topics. Easily editable to suit any grade.
Drie stelle van 12 vrae wat verskeie onderwerpe insluit. Aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 36
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM040

(MM041)

Mixed questions We Love Maths / Gemengde vrae Ons Lief Wisk

Three sets of 12 questions covering a range of topics. Easily editable to suit any grade.
Drie stelle van 12 vrae wat verskeie onderwerpe insluit. Aanpasbaar vir enige graad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 36
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM041

(MM042)

Multiplication 1 to 6 Spinners / Vermenigvuldiging 1 tot 6 Spinners

Multiplication covering the 1 to 6 times tables.
Vermenigvuldiging wat die 1 tot 6 maaltafels insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM042

(MM043)

Multiplication 1 to 12 Spinners / Vermenigvuldiging 1 tot 12 Spinners

Multiplication covering the 2 to 12 times tables.
Vermenigvuldiging wat die 2 tot 12 maaltafels insluit.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM043

(MM044)

Number Bonds to 10 / Getalkombinasies tot 10

Number bonds from 2 to 10.
Getalkombinasies van 2 tot 10.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 45
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM044

(MM045)

Number Bonds to 20 / Getalkombinasies tot 20

Number bonds from 12 to 20.
Getalkombinasies van 12 tot 20.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 28
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: MM045

(MM046)

Number Bonds for 100 / Getalkombinasies tot 100

Number bonds for 100.
Getalkombinasies vir 100.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 32
Cost
R55

Available in Afr & Eng

Code: MM046

(MM047)

Percentage discount / Persentasie afslag

Finding the discount on a price by calculating a percentage of the amount.
Vind die afslag op ‘n prys deur ‘n persentasie van ‘n bedrag te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 15
Cost
R44

Available in Afr & Eng

Code: MM047

(MM048)

Percentage Increase and Decrease / Persentasievermeerdering en –vermindering

Calculating the new amount after a certain percentage increase or decrease.
Bereken die nuwe bedrag nadat ‘n sekere persentasievermeerdering of –vermindering.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM048

(MM049)

Time 1 / Tyd 1

Writing down the time shown on an analog clock.
Skryf die tyd neer wat op ‘n wyser horlosie verskyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 26
Cost
R77

Available in Afr & Eng

Code: MM049

(MM050)

Time 2 / Tyd 2

Drawing in the hands of an analog clock for a given time.
Teken die wysers op ‘n wyser horlosie vir ‘n gegewe tyd.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 100
Cost
R110

Available in Afr & Eng

Code: MM050

(MM051)

Times Tables to 12 / Maaltafels tot 12

Times tables from 2 to 12.
Maaltafels van 2 tot 12.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 68
Cost
R88

Available in Afr & Eng

Code: MM051

(MM052)

Double and Halve / Verdubbel en Halveer

Doubling and Halving numbers from 1 to 24
Verdubbel en Halveer getalle van 1 tot 24

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 50
Cost
R66

Available in Afr & Eng

Code: MM052


If you want to order individual presentations, please send us an email to sales@mathsilluminated.co.za with a list of the presentation codes as well as the language you would like to order it in.