GradeGrondslag en Intermediere Fase uitgawe nou beskikbaar!

NA BOGrade 7 Powerpoints


(07001)

Measuring angles with a protractor / Meet hoeke met ‘n gradeboog

How to use a protractor to measure angles.
Hoe om ‘n gradeboog by die meet van hoekt te gebruik.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
FREE

Afr | Eng
     

(07002)

Area of a rectangle / Oppervlakte van ‘n reghoek

Using the formula to calculate the area of a rectangle.
Gebruik van die formule om die oppervlakte van ‘n reghoek te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07003)

Area of a triangle / Oppervlakte van ‘n driehoek

Using the formula to calculate the area of a triangle.
Gebruik van die formule om die oppervlakte van ‘n driehoek te bereken.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R40

Afr | Eng
     

(07004)

Circle parts / Sirkeldele

Parts of a circle.
Dele van ‘n sirkel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R25

Afr | Eng
     

(07005)

Distance/Time Graphs / Afstand/Tyd-grafieke

Drawing and interpreting distance/time graphs.
Teken en interpretering van afstand/tyd-grafieke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07006)

Factors / Faktore

Finding the factors of a number.
Vind die faktore van ‘n getal.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R35

Afr | Eng
     

(07007)

Fractions (adding and subtracting) / Breuke (optelling en aftrekking)

Adding and subtracting fractions by finding the LCM of the denominators.
Optelling en aftrekking van breuke deur die KGV van die noemers te vind.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07008)

Fractions (equivalent) / Breuke (ekwivalent)

Equivalent fractions illustrated with diagrams.
Illustreer ekwivalente breuke met diagramme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07009)

Fractions (multiplication) / Breuke (vermenigvuldiging)

Multiplying common fractions and mixed fractions.
Vermenigvuldiging van gewone breuke en gemengde breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07010)

Fractions (writing in simplest form) / Breuke (skryf in eenvoudigste vorm)

How to write a fraction in simplest form.
Hoe om ‘n breuk in eenvoudigste vorm te skryf.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07011)

Fractions, decimals and percentages / Breuke, desimale en persentasies

Comparing fractions, decimals and percentages on a number line.
Vergelyk breuke, desimale en persentasies op ‘n getallelyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R30

Afr | Eng
     

(07012)

Highest Common Factor / Grootste Gemene Faktor

Finding the HCF of two or more numbers.
Vind die GGF van twee of meer getalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R40

Afr | Eng
     

(07013)

Line graphs / Lyngrafieke

Drawing and interpreting line graphs.
Teken en interpretering van lyngrafieke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R35

Afr | Eng
     

(07014)

Lowest Common Multiple / Kleinste Gemene Veelvoud

Finding the LCM of two or more numbers.
Vind die KGV van twee of meer getalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R35

Afr | Eng
     

(07015)

Mean, median and mode / Gemiddeld, mediaan en modus

How to calculate the mean, median and mode.
Hoe om die gemiddeld, mediaan en modus te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07016)

Adding integers on the number line / Optel van heelgetalle op ‘n getallelyn

Adding and subtracting on a number line.
Optelling en aftrekking op ‘n getallelyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R40

Afr | Eng
     

(07017)

Multiples / Veelvoude

Finding the multiples of a number.
Vind die veelvoude van ‘n getal.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R35

Afr | Eng
     

(07018)

Negative numbers introduction / Negatiewe getalle inleiding

Introduction to negative numbers and subtracting negative numbers.
Inleiding tot negatiewe getalle en aftrekking van negatiewe getalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 19
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07019)

Ordering Decimals / Ordening van Desimale

Arranging decimal fractions in ascending and descending order.
Rangskik van desimale breuke in stygende en dalende orde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07020)

Percentage increase and decrease / Persentasievermeerdering en –vermindering

Examples on how to use the formula for percentage change for an increase or decrease in the price of an object.
Voorbeelde van hoe om die formule vir persentasieverandering te gebruik vir die vermeerdering of vermindering in die prys van ‘n voorwerp.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07021)

Percentages of part of a whole / Persentasies van deel van ‘n hele

Converting common fractions to percentages, with and without a calculator.
Omskryf gewone breuke na persentasies, met en sonder ‘n sakrekenaar.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07022)

Percentages with and without a calculator / Persentasies met en sonder ‘n sakrekenaar

Calculating a percentage of a number (for eg. 17% of 45).
Bereken ‘n persentasie van ‘n getal (bv. 17% van 45).

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 14
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07023)

Percentages without a calculator / Persentasies sonder ‘n sakrekenaar

Calculating a simple percentage of a number (for eg 20% of 30).
Bereken ‘n eenvoudige persentasie van ‘n getal (bv. 20% van 30).

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 17
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07024)

Perimeter (Polygons) / Omtrek (Veelhoeke)

Calculating the perimeter of any polygon, including compound shapes.
Bereken die omtrek van enige veelhoek, insluitend saamgestelde vorme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07025)

Perimeter (Rectangle) / Omtrek (Reghoek)

Using a formula to calculate the perimeter of a rectangle.
Gebruik ‘n formule om die omtrek van ‘n reghoek te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07026)

Prime factors / Priemfaktore

Examples and exercises on prime factors of numbers.
Voorbeelde en oefeninge oor priemfaktore van getalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07027)

Probability line / Waarskynlikheidslyn

Introduction to placing events on the probability line.
Inleiding vir die plaas van gebeurtenisse op ‘n waarskynlikheidslyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07028)

Properties of quadrilaterals / Eienskappe van vierhoeke

Properties of the sides and angles of quadrilaterals.
Eienskappe van die sye en hoeke van vierhoeke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07029)

Questionnaires and Surveys / Vraelyste en Opnames

How to draw up a questionnaire for a survey.
Hoe om ‘n vraelys vir ‘n opname op te stel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 14
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07030)

Ratio (sharing) / Verhoudings (verdeling)

How to share objects in a given ratio.
Hoe om voorwerpe in ‘n gegewe verhouding te verdeel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 20
Cost
R80

Afr | Eng
     

(07031)

Ratios intro / Verhoudings inleiding

Introduction to ratios by comparing ratios to fractions.
Inleiding tot verhoudings deur verhoudings met breuke te vergelyk.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07032)

Reflections / Refleksies

Reflections about a mirror line on squared paper.
Refleksies in die spieëllyn op blokkiespapier.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07033)

Rounding off to 3 decimal places / Afrond tot 3 desimale plekke

Examples illustrating how to round off to 1, 2 and 3 decimal places.
Voorbeelde wat illustreer hoe om tot 1, 2 en 3 desimale plekke af te rond.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07034)

Sieve of Eratosthenes / Sif van Eratosthenes

Demonstration on finding the prime numbers up to 100.
Demonstrasie om die priemgetalle tot by 100 te vind.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R40

Afr | Eng
     

(07035)

Similarity and congruency intro / Gelykvormigheid en kongruensie inleiding

Introduction to conditions for similarity and congruency.
Inleiding tot voorwaardes vir gelykvormigheid en kongruensie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07036)

Stem and leaf plots / Stam-en-blaardiagramme

Drawing and using stem-and-leaf displays.
Teken en gebruik van stam-en-blaardiagramme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R40

Afr | Eng
     

(07037)

Substitution / Vervanging

Substituting values for variables.
Vervang waardes in die plek van veranderlikes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07038)

Substitution (integers) / Vervanging (heelgetalle)

Substituting values (including negative integers) for variables.
Vervang waardes (insluitend negatiewe heelgetalle) in die plek van veranderlikes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R45

Afr | Eng
     

(07039)

Translations / Translasies

Horizontal and vertical translations on squared paper.
Horisontale en vertikale translasies op blokkiespapier.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R55

Afr | Eng
     

(07040)

Triangles / Driehoeke

Types of triangles and calculating the perimeter of a triangle.
Tipes driehoeke en berekening van die omtrek van ‘n driehoek.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07041)

TSA of a prism / TBO van ‘n prisma

TSA of a prism formula and examples.
Formule van die TBO van ‘n prisma en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng
     

(07042)

Volume of a prism / Volume van ‘n prisma

Volume of a prism formula and examples.
Formule vir die volume van ‘n prisma en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng
     Cart

Items in cart: 0
Total cost: R0
Hersien / Kontrolepunt


Kontak Ons
Naam: Skool: E-pos: