GradeGrondslag en Intermediere Fase uitgawe nou beskikbaar!

NA BOGrade 8 Powerpoints


(08001)

Fractions (division) / Breuke (deling)

Revision of grade 7 work on dividing fractions.
Hersiening van graad 7-werk oor deling van breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
FREE

Afr | Eng | Dual
          

(08002)

Algebra introduction / Algebra inleiding

An introduction to algebra by writing expressions with variables.
‘n Inleiding tot algebra deur uitdrukkings met verandelikes te skryf.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R30

Afr | Eng | Dual
          

(08003)

Angles / Hoeke

Revision of grade 7 work on angles on a straight line, around a point and in a triangle.
Hersiening van graad 7-werk oor hoeke op ‘n reguit lyn, om ‘n punt en in ‘n driehoek .

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(08004)

Angles between parallel lines / Hoeke tussen parallelle lyne

Properties of corresponding, alternate and co-interior angles between parallel lines.
Eienskappe van ooreenkomstige, verwisselende en ko-binnehoeke tussen parallelle lyne.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 22
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(08005)

Circle / Sirkel

Area and circumference of a circle, derivation of formulae and examples.
Oppervlakte en omtrek van ‘n sirkel, afleiding van formules en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 14
Cost
R90

Afr | Eng | Dual
          

(08006)

Constructions / Konstruksies

Demonstrations on all constructions such as bisecting a line and angle etc.
Demonstrasies van alle konstruksies soos om ‘n lyn en ‘n hoek te halveer, ens.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 21
Cost
R90

Afr | Eng | Dual
          

(08007)

Coordinates in the four quadrants / Koördinate in die vier kwadrante

Four quadrant coordinates with a code-breaker worksheet.
Vier kwadrant koördinate met ‘n “ontsyfer die kode”-werkblad.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(08008)

Discrete and continuous data / Diskrete en kontinue data

A few examples to help classify data as discrete or continuous.
‘n Paar voorbeelde om data te klassifiseer as diskreet of kontinu.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R25

Afr | Eng | Dual
          

(08009)

Expanding brackets / Uitbreiding van hakies

How to multiply out brackets.
Hoe om hakies uit te vermenigvuldig.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(08010)

Exponents / Eksponente

Exponent laws and examples.
Eksponentwette en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R35

Afr | Eng | Dual
          

(08011)

Faces, edges and vertices (Euler) / Vlakke, rande en hoekpunte (Euler)

Discovering the relationship between the number of faces, edges and vertices in 3D shapes.
Ontdek die verhouding tussen die getal vlakke, rande en hoekpunte in 3D-figure.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(08012)

Flow diagrams / Vloeidiagramme

Many examples and exercises on calculating the output value when given the input value.
Baie voorbeelde en oefeninge om die uitsetwaarde te bereken as die insetwaarde gegee is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 15
Cost
R30

Afr | Eng | Dual
          

(08013)

Fractions (adding and subtracting) / Breuke (optelling en aftrekking)

Revision of grade 7 work on adding and subtracting fractions.
Hersiening van graad 7-werk oor optelling en aftrekking van breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(08014)

Adding integers on the number line / Optel van heelgetalle op ‘n getallelyn

Adding and subtracting on a number line.
Optelling en aftrekking op ‘n getallelyn.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(08015)

Fractions (multiplication) / Breuke (vermenigvuldiging)

Revision of grade 7 work on multiplying fractions.
Hersiening van graad 7-werk oor vermenigvuldiging van breuke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R55

Afr | Eng | Dual
          

(08016)

Fractions, decimals and percentages / Breuke, desimale en persentasies

Comparing fractions, decimals and percentages on a number line.
Vergelyk breuke, desimale en persentasies op ‘n getallelyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R30

Afr | Eng | Dual
          

(08017)

Graphs of real life situations / Grafieke van werklike situasies

Many examples of graphs representing the change in the amount of liquid in a container.
Baie voorbeelde van grafieke wat die verandering in die hoeveelheid water in ‘n houer voorstel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 12
Cost
R65

Afr | Eng | Dual
          

(08018)

HCF and LCM / GGF en KGV

Using prime factors to find the HCF and LCM.
Gebruik priemgetalle om GGF en KGV te vind.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R35

Afr | Eng | Dual
          

(08019)

Like and unlike terms / Gelyksoortige en ongelyksoortige terme

Introduction to like and unlike terms with examples.
Inleiding tot gelyksoortige en ongelyksoortige terme met voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(08020)

Line graphs / Lyngrafieke

Drawing and interpreting line graphs.
Teken en interpretering van lyngrafieke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R25

Afr | Eng | Dual
          

(08021)

Mean, median and mode / Gemiddeld, mediaan en modus

How to calculate the mean, median and mode.
Hoe om die gemiddeld, mediaan en modus te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(08022)

Natural numbers / Natuurlike getalle

Prime and composite numbers, factors and multiples.
Priem- en saamgestelde getalle, faktore en veelvoude.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R25

Afr | Eng | Dual
          

(08023)

Negative numbers introduction / Negatiewe getalle inleiding

Introduction to negative numbers and subtracting negative numbers.
Inleiding oor negatiewe getalle en aftrekking van negatiewe getalle.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 19
Cost
R55

Afr | Eng | Dual
          

(08024)

Percentage increase and decrease / Persentasievermeerdering en vermindering

Examples on how to use the formula for percentage change for an increase or decrease in the price of an object.
Voorbeelde van hoe om die formule vir persentasieverandering te gebruik vir die vermeerdering of vermindering in die prys van ‘n voorwerp.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R55

Afr | Eng | Dual
          

(08025)

Polygons / Veelhoeke

Some regular and irregular polygon diagrams.
Diagramme van ‘n paar reëlmatige en nie-reëlmatige veelhoeke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R35

Afr | Eng | Dual
          

(08026)

Prime factors / Priemfaktore

How to write a number as the product of its prime factors.
Hoe om ‘n getal as die produk van sy priemfaktore te skryf.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R55

Afr | Eng | Dual
          

(08027)

Probability line / Waarskynlikheidslyn

Introduction to placing events on the probability line.
Inleiding vir die plaas van gebeurtenisse op ‘n waarskynlikheidslyn.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(08028)

Pythagoras

Visual demonstrations including Perigal’s Dissection, worked examples and practical applications.
Visuele verduideliking, insluitend Perigal se Ontleding, uitgewerkte voorbeelde en praktiese toepassings.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 13
Cost
R80

Afr | Eng | Dual
          

(08029)

Reflections / Refleksies

Reflections about a mirror line and the x and y axes.
Refleksies in die spieëllyn en die x- en y-as.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(08030)

Scientific notation / Wetenskaplike notasie

How to write a number in scientific notation.
Hoe om ‘n getal in wetenskaplike notasie te skryf.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(08031)

Sieve of Eratosthenes / Sif van Eratosthenes

Demonstration on finding the prime numbers up to 100.
Demonstrasie om die priemgetalle tot by 100 te vind.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(08032)

Similarity and congruency / Gelykvormigheid en kongruensie

Introduction to conditions for similarity and congruency.
Inleiding tot die voorwaardes vir gelykvormigheid en kongruensie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(08033)

Solving equations / Oplos van vergelykings

How to solve equations by doing the same thing to both sides of the equation.
Hoe om ‘n vergelyking op te los deur dieselfde bewerking albei kante van die vergelyking te doen.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(08034)

Solving equations with brackets / Oplos van vergelykings met hakies

Equations with variables on both sides and equations with brackets.
Vergelykings met veranderlikes albei kante en vergelykings met hakies.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(08035)

Stem and leaf plots / Stam-en-blaardiagramme

Drawing and using stem-and-leaf displays.
Teken en gebruik van stam-en-blaardiagramme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(08036)

Substitution / Vervanging

Substituting values for variables.
Vervanging van waardes in die plek van veranderlikes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(08037)

Terms and expressions / Terme en uitdrukkings

How to determine the number of terms in an expression, and identify the coefficients and constants.
Hoe om die aantal terme in ‘n uitdrukking te bepaal, en die koëffisiënte en konstantes te identifiseer.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R25

Afr | Eng | Dual
          

(08038)

TSA of a prism / TBO van ‘n prisma

TSA of a prism formula and examples.
Formule van die TBO van ‘n prisma en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R38

Afr | Eng | Dual
          

(08039)

Types of graphs / Tipe grafieke

Picture examples of different types of graphs.
Prentvoorbeelde van verskillende tipes grafieke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R25

Afr | Eng | Dual
          

(08040)

Volume of a prism / Volume van ‘n prisma

Volume of a prism formula and examples.
Formule vir die volume van ‘n prisma en voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(08041)

Ratio (sharing) / Verhoudings (verdeling)

How to share objects in a given ratio.
Hoe om voorwerpe in ‘n gegewe verhouding te verdeel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 13
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(08042)

Ratios intro / Verhoudings inleiding

Introduction to ratios by comparing ratios to fractions.
Inleiding tot verhoudings deur verhoudings met breuke te vergelyk.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          Cart

Items in cart: 0
Total cost: R0
Hersien / Kontrolepunt


Kontak Ons
Naam: Skool: E-pos: