GradeGrondslag en Intermediere Fase uitgawe nou beskikbaar!

NA BOGrade 10 Powerpoints


(10001)

Recognising graphs / Herkenning van grafieke

Classifying graphs as linear, quadratic, hyperbolic and exponential.
Klassifisering van grafieke as lineêr, kwadraties, hiperbolies en eksponensieël

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
FREE

Afr | Eng | Dual
          

(10002)

Bearings / Rigtings

An illustration of working with bearings.
‘n Illustrasie hoe om met rigting te werk.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10003)

Changing the subject of a formula / Verandering van die onderwerp van ‘n formule

Many examples and exercises on how to change the subject of a formula (solving literal equations).
Baie voorbeelde en oefeninge hoe om die onderwerp van ‘n formule te verander (oplos van lettervergelykings).

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(10004)

Exponential graph introduction / Eksponensiëlegrafiek inleiding

Various examples of the graph of y=ax
Verskillende voorbeelde van die grafiek van y=ax

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(10005)

Hyperbola / Hiperbool

The basic hyperbola graph with vertical translations, ideally to be used as consolidation after introducing the graph with Autograph or Geogebra.
Die basiese hiperboolgrafiek met vertikale translasies, ideaal as samevatting nadat die inleiding van die grafiek op Autograph of Geogebra gedoen is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(10006)

Inequalities on a number line / Ongelykhede op ‘n getallelyn

How to display inequalities on a number line.
Hoe om ongelykhede op ‘n getallelyn voor te stel.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10007)

Linear Inequalities / Lineêre Ongelykhede

Solving linear inequalities.
Oplos van lineêre ongelykhede.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(10008)

Measures of spread and box plots / Mate van verspreiding en mond-en-snordiagramme

Five number summary and box-and-whisker diagrams.
Vyfgetalopsomming en mond-en-snordiagramme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 12
Cost
R55

Afr | Eng | Dual
          

(10009)

Number system / Getallestelsel

Flow diagram showing the classification of real numbers.
Vloeidiagram om die klassifikasie van reële getalle te wys.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R30

Afr | Eng | Dual
          

(10010)

Parabola / Parabool

Vertical translations of the basic parabola graph, as well as reflection in the x axis, leading to how to draw a sketch of a parabola graph.
Vertikale translasies van die basiese paraboolgrafiek, asook refleksie in die x-as en hoe om ‘n skets van ‘n paraboolgrafiek te teken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(10011)

Parabola graph plotting points / Paraboolgrafiek deur teken van punte

Point-by-point plotting of various parabola graphs.
Punt-vir-punt teken van verskillende paraboolgrafieke.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10012)

Probability Independent events / Waarskynlikheid Onafhanklike gebeurtenisse

Tables of outcomes and the probability law for independent events.
Tabelle met uitkomste en die waarskynlikheidwet vir onafhanklike gebeurtenisse.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 10
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(10013)

Probability The OR Law / Waarskynlikheid Die OF-wet

The OR laws for events that are mutually exclusive and not mutually exclusive.
Die OF-wette vir gebeurtenisse wat onderling uitsluitend en nie-onderling uitsluitend is nie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 7
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10014)

Properties of quadrilaterals / Eienskappe van vierhoeke

Properties of the sides, angles and diagonals of quadrilaterals. Can be used in interactive mode.
Eienskappe van die sye, hoeke en hoeklyne van vierhoeke. Kan ook as interaktief gebruik word.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10015)

Rational and irrational numbers / Rasionale en irrasionale getalle

How to classify numbers as rational or irrational, and how to write a recurring decimal as a common fraction.
Hoe om getalle as rasionaal of irrasionaal te klassifiseer, en hoe om repeterende getalle as gewone breuke te skryf.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10016)

Analytical Geometry / Analitiese Meetkunde

Distance formula, midpoint of a line segment, parallel and perpendicular lines and a worked example on how to prove that a quadrilateral is a square.
Afstandformule, middelpunt van ‘n lynsegment, parallelle en loodlyne en ‘n uitgewerkte voorbeeld hoe om te bewys dat ‘n vierhoek ‘n vierkant is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(10017)

Sets and Venn diagrams / Versamelings en Venn-diagramme

Intersections, unions and Venn diagrams.
Deursneë, verenigings en Venn-diagramme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(10018)

Simultaneous equations / Gelyktydige vergelykings

Solving simultaneous linear equations by elimination and substitution.
Oplos van gelyktydige lineêre vergelykings deur eliminering en substitusie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 11
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(10019)

Solving quadratic equations by factorising / Oplos van kwadratiese vergelykings deur faktorisering

Solving quadratic equations by factorising using common factors, difference of two squares and trinomials.
Oplos van kwadratiese vergelykings deur faktorisering, gebruik gemene faktore, verskil tussen twee kwadrate en drieterme.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10020)

Trig graphs / Trig grafieke

Various examples of trig graphs with changes in amplitude and vertical translations, ideally to be used as consolidation after introducing the graphs with Autograph or Geogebra.
Verskillende voorbeelde van trig grafieke met veranderinge in amplitudes en vertikale translasies, ideaal as samevatting nadat die inleiding van die grafieke op Autograph of Geogebra gedoen is.


Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10021)

Trig ratios for special angles / Trig verhoudings vir spesiale hoeke

Sine, cosine and tangent ratios for the 30/60 triangle, and the 45/45 triangle.
Sinus, kosinus en tangensverhoudings vir die 30/60 driehoek en die 45/45 driehoek.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(10022)

Trig right-angled triangles / Trig reghoekige driehoeke

A detailed introduction to discovering the definitions of the trig ratios for right-angled triangles with worked examples and practical applications.
‘n Volledige inleiding om die definisies van die trig verhoudings vir reghoekige driehoeke te ontdek, met voorbeelde en praktiese toepassings.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 28
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(10023)

TSA of a sphere / TBO van ‘n sfeer

Worked examples on finding the TSA of a sphere.
Uitgewerkte voorbeeld om die TBO van ‘n sfeer te vind.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R45

Afr | Eng | Dual
          

(10024)

Vol of a pyramid and cone / Vol van ‘n piramide en keël

Formula for and examples on how to calculate the volume of a pyramid and cone.
Formule vir en voorbeelde hoe om die volume van ‘n piramide en keël te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(10025)

Vol of a sphere / Vol van ‘n sfeer

Derivation of and using the formula to calculate the volume of a sphere.
Afleiding van en gebruik van die formule om die volume van ‘n sfeer te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          Cart

Items in cart: 0
Total cost: R0
Hersien / Kontrolepunt


Kontak Ons
Naam: Skool: E-pos: