GradeGrondslag en Intermediere Fase uitgawe nou beskikbaar!

NA BO

ļ»æ

Grade 11 Powerpoints


(11001)

Quadratic sequences / Kwadratiese rye

How to determine the general term of a quadratic sequence using two different methods.
Hoe om die algemene term van ā€˜n kwadratiese ry te vind deur gebruik te maak van twee verskillende metodes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 20
Cost
FREE

Afr | Eng | Dual
          

(11002)

Circle geometry theorem proofs / Sirkelmeetkunde-stellingbewyse

All seven circle geometry theorem proofs required by the CAPS. Clearly set out and animated.
Al sewe sirkelmeetkunde-stellingbewyse wat in KABV vereis word. Duidelik uiteengesit en met animasie.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(11003)

Circle theorems / Sirkelstellings

All required circle geometry theorems with numerous worked examples.
Alle sirkelmeetkundestellings met baie uitgewerkte voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 23
Cost
R80

Afr | Eng | Dual
          

(11004)

Data Normal distribution / Data Normaalverspreiding

Normal and skewed distributions with examples where 68% of the data lies within 1 standard deviation of the mean.
Normaal en skewe verspreidings met voorbeelde waar 68% van die data binne 1 standaardafwyking van die gemiddeld is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 13
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11005)

Frequency polygons / Frekwensieveelhoeke

How to draw frequency polygons.
Hoe om frekwensieveelhoeke te teken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(11006)

Graphical solutions of equations and inequalities / Grafiese oplossings van vergelykings en ongelykhede

Using a parabola and straight line graph to solve equations and inequalities.
Gebruik ā€˜n parabool en reguit lyngrafiek om vergelykings en ongelykhede op te los.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(11007)

Hyperbola / Hiperbool

Horizontal translations of the hyperbola graph.
Horisontale translasies van die hiperboolgrafiek.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(11008)

Ogive / Ogief

Drawing and interpreting cumulative frequency curves.
Teken en analisering van kumulatiewe frekwensiekurwes.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 9
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11009)

Parabola / Parabool

Horizontal and vertical translations, as well as reflection in the x and y axes.
Horisontale en vertikale translasies, sowel as refleksie in die x- en y-as.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 12
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11010)

Probability trees / Waarskynlikheid boomdiagramme

Probability trees for independent and dependent events.
Boomdiagramme vir onafhanklike en afhanklike gebeurtenisse.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 16
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11011)

Quadratic equations formula / Kwadratiese vergelykings formule

Deriving the quadratic formula and worked examples.
Afleiding van die kwadratiese formule en uitgewerkte voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R70

Afr | Eng | Dual
          

(11012)

Analytical geom inclination angles / Analitiese meetk inklinasiehoeke

How to calculate acute and obtuse inclination angles.
Hoe om inklinasiehoeke (skerp en stomp) te bereken.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(11013)

Simultaneous equations / Gelyktydige vergelykings

One worked example of simultaneous equations with one linear and one quadratic equation.
Een uitgewerkte voorbeeld van gelyktydige vergelykings waar een lineĆŖr en die ander een kwadraties is.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 2
Cost
R30

Afr | Eng | Dual
          

(11014)

Standard deviation / Standaardafwyking

Introducing standard deviation by using the formula and then calculations with a calculator.
Bekendstelling van standaardafwyking deur die gebruik van die formule en dan berekeninge met ā€˜n sakrekenaar.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(11015)

Surds / Wortelvorme

Writing surds in simplest form.
Skryf wortelvorme in eenvoudigste vorm.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(11016)

The nature of the roots / Die aard van die wortels

Determining the nature of the roots of a quadratic equation by calculating delta.
Bepaal die aard van die wortels van ā€˜n kwadratiese vergelyking d.m.v. die berekening van delta.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 5
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          

(11017)

Trig Angles greater than 90 degrees / Trig Hoeke groter as 90 grade

Using the sine and cosine graphs to illustrate trig ratios of angles in each quadrant, leading to the 180/360 reduction formulae.
Gebruik die sinus- en kosinusgrafieke om trig verhoudings van hoeke in elke kwadrant te illustreer, dit lei tot die 180/360 reduksieformules.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 14
Cost
R80

Afr | Eng | Dual
          

(11018)

Trig Area rule / Trig Oppervlaktereƫl

Proof of area rule with examples.
Bewys van oppervlaktereƫl met voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(11019)

Trig Cos rule / Trig Cosreƫl

Proof of cosine rule with examples.
Bewys van kosinusreƫl met voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 8
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11020)

Trig Sine rule / Trig Sinusreƫl

Proof of sine rule with examples.
Bewys van sinusreƫl met voorbeelde.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 6
Cost
R60

Afr | Eng | Dual
          

(11021)

Trig tan identity / Trig tan identiteit

The tan ratio identity with an example.
Die tan verhouding identiteit met ā€˜n voorbeeld.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 3
Cost
R35

Afr | Eng | Dual
          

(11022)

Venn diagrams / Venn-diagramme

Similar to the gr10 presentation but with examples with 3 subsets in a sample space.
Dieselfde as die gr10-aanbieding, maar met voorbeelde met 3 subversamelings in ā€˜n steekproefruimte.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R40

Afr | Eng | Dual
          

(11023)

Vol and TSA composite solids / Vol en TBO saamgestelde vaste liggame

Solids made up of cylinders, cones and hemispheres : TSA and volume.
Vaste liggame saamgestel uit silinders, keƫls en hemisfere : TBO en volume.

Total number of slides / Totale aantal skyfies : 4
Cost
R50

Afr | Eng | Dual
          Cart

Items in cart: 0
Total cost: R0
Hersien / Kontrolepunt


Kontak Ons
Naam: Skool: E-pos: